นโยบายความเป็นส่วนตัว

“ทริปเที่ยวอิวาเตะ” พยายามสร้างเว็บไซต์ที่ทุกท่านสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจโดยดำเนินการจัดการดังต่อไปนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกในคำขอเอกสาร การติดต่อสอบถาม การดาวน์โหลด การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ ฯลฯ ตามบทบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดในแท็บใหม่ (*ลิงก์ไปยังเว็บไซต์จังหวัดอิวาเตะ)

ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล (เช่น ที่อยู่ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ) ที่สมาคมการท่องเที่ยวได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ และเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อสมาคมการท่องเที่ยวเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์นี้ โดยหลักการแล้ว การให้ข้อมูล (การลงทะเบียน) จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของตัวผู้ใช้งานเอง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และจะดำเนินการภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น

ข้อจำกัดในการใช้งานและการมอบข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ (ลงทะเบียน) จากทุกท่านจะถูกนำไปใช้งานภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมที่แจ้งไว้ล่วงหน้า เราจะไม่ใช้งานหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากการเก็บรวบรวมตามที่แจ้งไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน สำหรับกรณีอื่น ๆ เราจะไม่ดำเนินการใด ๆ ทั้งปวง เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้โดยบทบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้จะได้รับการจัดการอย่างเข้มงวดโดยผู้ดูแลเว็บไซต์ และเราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วไหล การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การปลอมแปลง ฯลฯ