เงื่อนไขการดาวน์โหลดภาพ

ภาพที่แสดงในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของจังหวัดอิวาเตะในวงกว้าง เช่น ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเรื่องอื่น ๆ ของจังหวัดอิวาเตะ ฯลฯ โปรดตรวจดูเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ และนำไปใช้ให้แพร่หลายเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอิวาเตะ

วิธีใช้งาน

 1. เลือกภาพที่ต้องการใช้
 2. ตรวจดูรายละเอียด “เงื่อนไขการใช้งาน” และคลิก “ตกลง” หากคุณตกลงตามรายละเอียดเงื่อนไข
 3. กรอกข้อมูลที่จำเป็นลงใน “แบบฟอร์มลงทะเบียนดาวน์โหลดภาพเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “แบบฟอร์มลงทะเบียน”)
 4. ดาวน์โหลดภาพที่เลือกไว้

เงื่อนไขการใช้งาน

สามารถใช้ภาพได้เฉพาะกรณีการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอิวาเตะเท่านั้น และขอห้ามการใช้งานในกรณีต่อไปนี้

 • การใช้งานที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของส่วนรวม
 • การใช้งานที่เกี่ยวโยงกับการก่ออาชญากรรม
 • การใช้งานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ฯลฯ
 • การใช้งานที่ละเมิดทรัพย์สิน ความเป็นส่วนตัว หรืออื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ฯลฯ
 • การใช้งานอื่น ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
 • การใช้งานที่หมิ่นประมาทว่าร้ายบุคคลที่สาม ฯลฯ
 • การใช้งานที่เป็นการรณรงค์ก่อนการเลือกตั้ง การรณรงค์การเลือกตั้ง หรือกรณีที่คล้ายคลึงกัน และการใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ทางการเมือง
 • ลิขสิทธิ์ของภาพเป็นของทางสมาคมฯ หรือผู้ที่อนุเคราะห์ภาพมาให้ จึงขอให้พยายามการปกป้องลิขสิทธิ์ และดำเนินการกับภาพด้วยความสุจริตใจ อีกทั้งยังอาจมีการใช้มาตรการทางกฎหมายในกรณีที่มีการใช้งานในทางที่ผิด เช่น ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ ได้แก่ กฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นต้น
 • โดยหลักการแล้ว ห้ามตกแต่งดัดแปลงภาพ เว้นแต่จะเป็นการครอบตัดและแก้ไขคุณภาพของภาพเพื่อใช้ในโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยว หรือสื่อส่งเสริมการขาย โดยอยู่ในขอบเขตที่ไม่ทำให้ภาพลักษณ์ของสิ่งที่อยู่ในภาพเสียหาย
 • ห้ามใช้ภาพเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า (ตัวอย่างเช่น) การจำหน่ายหรือให้เช่าภาพ การผลิตหรือจำหน่ายสิ่งที่มีความเป็นสินค้าโดยอาศัยภาพนั้น ๆ (เช่น อัลบั้มถ่าย ปฏิทิน ไปรษณียบัตร ฯลฯ)
 • โปรดใช้ภาพนี้ด้วยความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน หากเกิดความเสียหายหรือการเสียประโยชน์จากการใช้งานภาพ สมาคมฯ หรือผู้อนุเคราะห์ภาพมาให้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรือการเสียประโยชน์ดังกล่าว
 • หากมีการนำงานภาพไปใช้ในสิ่งพิมพ์ ฯลฯ โปรดส่งผลงานดังกล่าว (หรือสำเนา) จำนวน 1 ชุดให้กับทางสมาคมฯ ด้วย และหากมีการนำไปใช้งานในเว็บไซต์ ฯลฯ โปรดกรอก URL ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนด้วย